Regulamin Columbusa

Niniejszy regulamin przygotowaliśmy w trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego wypoczynku.

Informacje ogólne

Umowa rezerwacji w obiekcie Columbus ul. Wczasowa 75a, 76-212 Rowy, zawierana jest z Eweliną Ewą Dudką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Columbus Ewelina Ewa Dudka przy ulicy Wczasowej 75a, 76-212 Rowy, tel. 59 81 41 999, mail: info@columbus-rowy.pl, REGON 385667303, NIP 8392908743, w oparciu o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: Columbus).

REGULAMIN OBIEKTU COLUMBUS ROWY

Definicje

,,Doba hotelowa” – trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00 dnia następnego.

„Dyrekcja Obiektu” – oznacza osobę upoważnioną na podstawie wewnętrznych regulacji obiektu do bieżącego zarządzania działalnością obiektu lub osobę pełniącą jej obowiązki.

„Gość” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usług hotelowych lub usług dodatkowych w Obiekcie, bądź zawarła umowę świadczenia Usług hotelowych, a także wszystkie inne osoby przebywające na terenie Obiektu.

„Obiekt” – oznacza kompleks budynkowy , w którym znajdują się pokoje oraz pomieszczenia i przestrzenie przeznaczone pod usługi gastronomiczne,  oraz inne usługi i parkingowy COLUMBUS ROWY SP. Z O. O. ul. Wczasowa 75a 76-212 Rowy +48 (59) 814 19 99 +48 (59) 814 19 44 info@columbus-rowy.pl

„Parking” – oznacza parking zewnętrzny składający się z miejsc (stanowisk) postojowych położonych przed Obiektem, za bramą wjazdową.

„Pokój hotelowy” – nieruchomość lokalowa, położona w Obiekcie, w którym świadczona jest usługa najmu pokoju na doby hotelowe.

„Regulamin” – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług w Obiekcie Columbus Rowy

„Usługa hotelowa” – oznacza zamówienie przez Gościa usługi najmu pokoju w Obiekcie i jego realizację przez zakwaterowanie i/lub usługi gastronomiczne i ich realizację przez zamówienia w punktach gastronomicznych Obiektu i ich realizację lub usługi dodatkowe i ich realizację w dostępnych w Obiekcie punktach infrastruktury rekreacyjnej Obiektu  i/lub inne dodatkowe usługi zamówione według indywidualnych ustaleń przez Gościa i potwierdzone do realizacji przez Obiekt.

„Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” – oznacza Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U. L 119 z4.5.2016, str. 1—88).

„Prawo o ruchu drogowym” – oznacza ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r., Nr 98, poz. 602 z późn. zm.).

 • 1 Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin stanowi podstawowy katalog reguł obowiązujących w Obiekcie, w szczególności określa zasady dotyczące świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu, zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzania dokonania rezerwacji, składania reklamacji, korzystania z  Parkingu, zasad przebywania zwierząt w Obiekcie, jak również jest integralną częścią umów zawieranych przez Gościa z Obiektem. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Obiektu, a dokonując czynności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Regulaminu, Gość potwierdza, że uprzednio zapoznał się i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie warunki Regulaminu. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji Obiektu, Pokoju hotelowym, a także w serwisie internetowym Obiektu  – /regulaminy  –  w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. W przypadku, gdy rezerwacji zakwaterowania dokonuje na rzecz Gościa osoba trzecia, osoba ta ponosi względem Obiektu odpowiedzialność solidarną z Gościem jako strona rezerwująca, zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.

 • 2 Usługi świadczone przez Obiekt

Obiekt świadczy Usługi hotelowe zgodnie z kategorią i standardem Obiektu. Podstawą do zakwaterowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji Obiektu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty pobytu. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania przy zakwaterowaniu Gościa opłaty za cały okres pobytu w Obiekcie. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano. Obiekt ma prawo do wykonania Usługi hotelowej o podobnym standardzie w terminie określonym w rezerwacji Usługi hotelowej w innym hotelu, gdy realizacja zarezerwowanej Usługi hotelowej okaże się niemożliwa. Gość nie może przekazywać Pokoju hotelowego osobom trzecim, niezakwaterowanym w Obiekcie. Osoby niezakwaterowane w Obiekcie mogą przebywać w Pokoju hotelowym od godziny 7:00  do godziny 22:00, po uprzednim poinformowaniu recepcji Obiektu i uzyskaniu zgody. Gość nie nabywa roszczenia o dostępność konkretnego Pokoju hotelowego, chyba że Obiekt potwierdził dostępność konkretnego Pokoju hotelowego na piśmie. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości usług Gość powinien zgłaszać niezwłocznie do recepcji Obiektu, co umożliwi pracownikom Obiektu jak najszybsze podjęcie niezbędnych działań oraz poprawę standardu świadczonych usług. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościowi: warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych w Obiekcie, sprzątanie Pokoju hotelowego i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa w Pokoju hotelowym, a w przypadku obecności Gościa w Pokoju hotelowym, tylko na wyraźne życzenie Gościa; w miarę posiadanych możliwości, inny Pokój hotelowy lub w inny sposób złagodzić istotne niedogodności, gdy występujące w Pokoju hotelowym usterki nie mogą zostać usunięte. Na życzenie Gościa Obiekt dodatkowo świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej przez Gościa godzinie, przechowywanie bagażu Gości zakwaterowanych w Obiekcie; zamawianie taxi; w miarę dostępności wstawienie do Pokoju hotelowego łóżeczka dla małych dzieci (dzieci do ukończenia 4 roku życia). Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług hotelowych osobie będącej pod wpływem środków odurzających i/albo alkoholu.

 • 3 Doba hotelowa

Pokój hotelowy wynajmowany jest na Doby hotelowe, a doba hotelowa w Pokoju hotelowym trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00 dnia następnego. Aby Państwa zameldować prosić będziemy o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu dokonując rezerwacji Pokoju hotelowego, przyjmuje się, że Pokój hotelowych został wynajęty na jedną Dobę hotelową. Obiekt na specjalne życzenie Gościa, może nieodpłatnie skrócić lub wydłużyć Dobę hotelową, przy czym zarówno skrócenie, jak i wydłużenie Dobry hotelowej uwarunkowane jest wyłącznie od gestii uznaniowej Obiektu. Ostatecznego potwierdzenia dokonuje recepcja Obiektu na wniosek Gościa na dzień przed przyjazdem (skrócenie Doby hotelowej) lub w dniu wyjazdu (wydłużenie Doby hotelowej). Przy czym Obiekt nie jest związany życzeniem Gościa określonym w zdaniu powyżej. Oświadczenie Gościa, o którym stanowi ust. 3 powyżej niniejszego paragrafu Regulaminu należy złożyć pracownikowi recepcji Obiektu w następującym terminie: (i) na dzień przed rozpoczęciem Doby hotelowej – w przypadku zamiaru skrócenia Doby hotelowej, (ii) w dniu zakończenia Doby hotelowej, do godziny 10:00 – w przypadku zamiaru wydłużenia Doby hotelowej. W przypadku zamiaru przedłużenia przez Gościa Doby hotelowej o kolejne Doby hotelowe (przedłużenie terminu pobytu), poza okres wskazany w dniu zakwaterowania Gościa w Obiekcie lub poza okres wynikający z rezerwacji, o której stanowi § 4 Regulaminu, Gość obowiązany jest poinformować recepcję o niniejszym zamiarze, nie później niż do godziny 10:00 dnia, w którym planowo nastąpić ma wykwaterowanie Gościa z Obiektu. Recepcja potwierdza możliwość przedłużenia terminu pobytu w miarę dostępności Pokoi hotelowych. Przy czym Obiekt nie jest związany oświadczeniem Gościa w zakresie przedłużenia Doby hotelowej o kolejne Doby hotelowe (przedłużenie terminu pobytu). Obiekt zastrzega sobie ponadto prawo do odmowy przedłużenia Doby hotelowej o kolejne Doby hotelowe (przedłużenie terminu pobytu), o którym stanowi ust. 5 powyżej niniejszego paragrafu Regulaminu, w przypadku: (i) niedokonania pełnej zapłaty za dotychczasowy okres pobytu Gościa w Obiekcie, (ii) nieprzestrzegania przez Gościa niniejszego Regulaminu, (iii) w innych uzasadnionych przypadkach. W przypadku, gdy okres pobytu Gościa w Obiekcie trwa dłużej niż jedną Dobę hotelową i Gość zamierza dokonać skrócenia okresu pobytu w Obiekcie, Gość obowiązany jest poinformować o tym fakcie recepcję Obiektu, nie później niż do godziny 12:00 dnia, w którym rozpocznie się okres obowiązywania kolejnej Doby hotelowej, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 8 Regulaminu. W przypadku niedokonania czynności przez Gościa, o których mowa w zdaniu powyżej, poczytuje się, że kolejna Doba hotelowa jest rozpoczęta.

 • 4 Rezerwacja

Dokonując rezerwacji Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.

Wysłane potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę między osobą dokonującą rezerwacji a obiektem.

Rezerwacji Usług hotelowych Gość możne dokonać poprzez: serwis internetowy Obiektu www.columbus-rowy.pl oraz silnik rezerwacyjny administrowany, przez Operatora Systemu Rezerwacji On-line (Rezerwacja On-line), złożenie zamówienia na Usługi hotelowe drogą elektroniczną (e-mail:info@columbus-rowy.pl.pl), złożenie zamówienia telefoniczne na Usługi hotelowe w recepcji Obiektu COLUMBUS ROWY SP. Z O. O. +48 (59) 814 19 99 +48 (59) 814 19 44, osobiste złożenie zamówienia na Usługi hotelowe w recepcji Obiektu. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Gościa podczas procesu rezerwacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Gość. W przypadku dokonania rezerwacji przez Gościa Usług hotelowych w sposób określony w ust. 1 lit. a) – c) niniejszego paragrafu Regulaminu, Obiekt dokona potwierdzenia rezerwacji Usługi Hotelowej. Obiekt, w celu zabezpieczenia rezerwacji Usług hotelowych przez Gościa zastrzega sobie prawo do: (i) wymagania od Gościa dokonania płatności określonej przez Obiekt kwoty bezzwrotnego zadatku na rachunek bankowy wskazany przez Obiekt albo (ii) wymagania od Gościa podania ważnych danych karty kredytowej Gościa i dokonania jej preautoryzacji w kwocie podanej przez Obiekt. W przypadku dokonania przez Gościa płatności, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu, rezerwacja Usługi hotelowej traktowana jest jako gwarantowana. W przypadku dokonania rezerwacji przez Gościa Usług hotelowych w sposób określony w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu Regulaminu w dniu, w którym zgodnie z życzeniem Gościa miałaby rozpocząć się Doba hotelowa, Gość wówczas obowiązany jest do dokonania płatności całej należności za Usługę hotelową w momencie zakwaterowania Gościa w Obiekcie. W  przypadku  nieodwołania  rezerwacji  Usługi  hotelowej,  o  której  mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, w terminie do godziny 18:00 dnia, w którym rozpoczyna się pierwsza Doba hotelowa, Obiekt uprawniony jest obciążyć Gościa opłatą za pierwszą Dobę hotelową, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu Regulaminu. Bezpłatne anulowanie rezerwacji, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu Regulaminu nie dotyczy rezerwacji gwarantowanych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Regulaminu, ofert specjalnych (pakiety, oferty promocyjne, inne), które w szczególności publikowane są na stronie internetowej Obiektu lub za pomocą innych platform internetowych, prowadzonych przez podmioty trzecie. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Gościowi przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności, w terminie 7 (siedem) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Obiekt wiadomości o anulowaniu rezerwacji. Gościowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji Usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.). Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania przy zakwaterowaniu Gościa preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały, planowy okres pobytu i  korzystania przez Gościa z Usług hotelowych oraz dodatkowo kwotę 500 zł (pięćset złotych). Szczegółowe warunki procesu Rezerwacji On-line zawarte są w Regulaminie Rezerwacji On- line [MOU1] w Columbus Rowy Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają treści postanowień regulaminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

 • 5 Płatności

Ceny za Usługi hotelowe zawierają podatek VAT w stawce obowiązującej w zależności od Usługi hotelowej. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN). Za wyłączną zgodą Dyrektora Obiektu, wyrażoną w formie pisemnej, zapłata za Usługi hotelowe przez Gościa może zostać dokonana przelewem, na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji Usługi hotelowej lub wynikający z innego dokumentu wystawionego przez Obiekt. Zakres Usług hotelowych, z których korzysta Gość, może zostać zwiększony w trakcie pobytu Gościa w Obiekcie, co spowoduje odpowiednią, proporcjonalną zmianę kosztu podanego w rezerwacji Usługi hotelowej. W zależności od rodzaju dodatkowej Usługi hotelowej, nieprzewidzianej w rezerwacji Usługi hotelowej, Gość może uregulować należność za dodatkową Usługę hotelową bezpośrednio gotówką lub ważną kartą płatniczą w recepcji Obiektu lub na podstawie rachunku kredytowego, wystawionego na Gościa przez inne działy Obiektu, płatnego w recepcji Obiektu przy wykwaterowaniu się Gościa z Obiektu.

 • 6 Odpowiedzialność Hotelu

Gość obowiązany jest powiadomić recepcję Obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, a także przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na Parkingu Obiektu. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi hotelowej lub innych usług wynikających z Regulaminu lub innej umowy z Gościem z przyczyn przez siebie niezawinionych, w przypadku zaistnienia siły wyższej, w tym w szczególności w sytuacji braku dostaw energii elektrycznej lub przerw w tych dostawach. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na balkonie, w pojeździe oraz żywych zwierząt niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu obiektu, czy poza jego terenem.

 • 7 Odpowiedzialność Gości

Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu Pokoju hotelowego oraz znajdującego się w niniejszym Pokoju hotelowym wyposażenia lub udostępnionego dodatkowego wyposażenia Pokoju hotelowego, w stanie niepogorszonym. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną rzeczywistą i za tzw. utracone korzyści dotyczącą wszelkiego rodzaju uszkodzeń lub zniszczeń wyposażenia lub urządzeń technicznych znajdujących się w Obiekcie i wokół Obiektu, powstałe z jego winy umyślnej lub niemyślnej, jak również z winy umyślnej lub nieumyślnej odwiedzających go osób lub osób odwiedzających te ostatnie lub winy zwierząt. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty płatniczej Gościa lub pobrania od Gościa depozytu gotówkowego pobranego przez Obiekt l podczas dokonania zakwaterowania Gościa, za wyrządzone szkody przy jego wykwaterowaniu lub po jego wyjeździe. Dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się na terenie Obiektu i wokół Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność, w tym materialną, na zasadach określonych w ust. 2 powyżej niniejszego paragrafu Regulaminu za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych Obiektu powstałe w wyniku działania dzieci. Obiekt nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dzieci na terenie całego Obiektu oraz poza nim. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu[MOU2] , natomiast cennik szkód i prac dodatkowych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Niezależnie od cenników wymienionych w zdaniu powyżej, Obiekt zastrzega sobie prawo do indywidualnej i odrębnej wyceny zniszczeń w zależności od zakresu prac koniecznych do usunięcia szkody. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, zasad naruszających bezpieczeństwo oraz ogólnych  zasad społecznych, Obiekt może odmówić świadczenia Usług hotelowych dla Gości, którzy je naruszają. Gość taki jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu. Na terenie Obiektu  obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (w tym e- papierosów) i wyrobów tytoniowych, za wyjątkiem specjalnie wyznaczonych do tego miejsc na terenie Obiektu. Złamanie zakazu palenia w Obiekcie przez Gościa, sankcjonowane będzie karą w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty płatniczej Gościa lub pobrania od Gościa depozytu gotówkowego pobranego przez Obiekt podczas dokonania zakwaterowania Gościa, za naruszenie zakazu, o którym mowa w zdaniu powyżej. W przypadku naruszenia przez Gościa ciszy nocnej, o której mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, a następnie po interwencji innego Gościa lub pracownika Obiektu, gdy Gość ponownie będzie naruszał ciszę nocną, o której mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, Gość naruszający ciszę nocną obowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty płatniczej Gościa lub pobrania od Gościa depozytu gotówkowego pobranego przez Obiekt podczas dokonania zakwaterowania Gościa, za naruszenie zakazu, o którym mowa w zdaniu powyżej. Gość, który naruszył obowiązki Regulaminu, określone w ust. 7 powyżej niniejszego paragrafu Regulaminu, obowiązany będzie ponadto do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z przyznania przez Hotel innym Gościom, którzy dokonali interwencji, o której mowa w ust. 7 powyżej i wnieśli  reklamację, o której mowa w § 12 Regulaminu, rekompensaty za niedogodności spowodowane zachowaniem, o którym mowa w ust. 7 powyżej, w postaci Usług hotelowych świadczonych przez Obiekt na rzecz innych Gości.

 • 8 Obowiązki Gości

 Ze względów bezpieczeństwa, każdorazowo opuszczając Pokój hotelowy, Gość obowiązany jest wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, włożyć kosztowności do sejfu i zamknąć drzwi oraz okna. Ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabronione jest używanie w Pokojach hotelowych oraz na terenie Obiektu urządzeń takich jak: wszelkiego rodzaju grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia Pokoju hotelowego. Powyższe nie dotyczy ładowarek telefonów komórkowych i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Zabrania się przechowywania w Pokojach hotelowych oraz na terenie Obiektu materiałów i ładunków niebezpiecznych, w szczególności: broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych. Gość zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w pieczy nad swoimi bagażami, rzeczami wartościowymi oraz zwierzętami, w tym do zabezpieczenia kosztowności i innych szczególnie wartościowych przedmiotów. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w Pokoju hotelowym, który się wykwaterował albo opuścił bez wykwaterowania Obiekt, będą odesłane na adres wskazany przez Gościa w karcie pobytu, na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji lub braku podania adresu przez Gościa, Obiekt przechowa te przedmioty na koszt Gościa przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, liczone od dnia, w którym Gość się wykwaterował albo opuścił bez wykwaterowania Obiekt. Artykuły spożywcze oraz leki nie będą przechowywane. Zachowanie Gościa oraz osób korzystających z Usług hotelowych nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia na rzecz Gościa Usług hotelowych lub innych usług wynikających z Regulaminu lub z innej umowy zawartej z Gościem, który narusza niniejsze zasady. Oprócz nieznacznego przestawiania mebli i wyposażenia Pokoju hotelowego, nienaruszającego ich funkcjonalności oraz bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Pokojach hotelowych, ich wyposażeniu oraz zmian w wyposażeniu Obiektu . Gość obiektu ponosi pełną i solidarną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy, z winy osób zajmujących razem z nim pokój, wyrządzonych przez posiadane zwierzęta lub z winy odwiedzających go osób. Wskazana odpowiedzialność solidarna obejmuje również zobowiązanie Gościa do uregulowania dodatkowych opłat naliczonych przez personel obiektu na podstawie niniejszego regulaminu. W przypadku uruchomienia przez Gościa czujnika alarmu przeciwpożarowego wskutek palenia tytoniu na terenie hotelu lub nieuzasadnionego uruchomienia alarmu przeciwpożarowego poprzez zbicie szybki alarmowej systemu ppoż., Obiekt naliczy opłatę w wysokości 1000 PLN. W przypadku gdy na skutek uruchomienia przez gościa w/w systemu sygnalizacji ppoż. nastąpi przyjazd Jednostki Straży Pożarnej, Gość pokrywa wszystkie koszty akcji z tym związanej, w tym mandat wystawiony przez Dowódcę Jednostki Straży Pożarnej przybyłej do obiektu na skutek czynności sprowokowanych przez Gościa. Wszelkie roszczenia Obiektu w stosunku do Gościa związane z ustalonymi usterkami lub uszkodzeniami, dochodzone będą według rzeczywistych kosztów ich usunięcia oraz utraconych korzyści (np. związanych z koniecznością odwołania kolejnych rezerwacji).

Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. W częściach ogólnodostępnych obiektu obowiązuje zakaz spożywania artykułów spożywczych oraz alkoholu niezakupionego w obiekcie. Opłata korkowa za wniesienie swojego alkoholu do Restauracji lub Baru oraz na terenie całego obiektu wynosi odpowiednio 100 zł za każdą wniesioną butelkę alkoholu nie zakupionego w Obiekcie. Kara umowna za złamanie każdego z powyższych punktów wynosi 1000 zł i zostaje automatycznie doliczona do rachunku gościa.

 • 9 Parking

Parking jest czynny całodobowo, 7 (siedem) dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. poniżej. Obiekt ma wyłączne prawo do decydowania o zamknięciu Parkingu w terminach przez siebie ustalonych, jak również może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia Parkingu. Wjazd na teren parkingu  odbywa się po zakwaterowaniu Gościa w Obiektu i otrzymaniu przez Gościa klucza do Pokoju hotelowego. Na stanowisku postojowym na Parkingu może parkować tylko jeden pojazd, mieszcząc się w obrysie stanowiska. W przypadku łamania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności regulacji dotyczących Garażu hotelowego i Parkingu, Obiekt jest uprawniony do odholowania pojazdu na inny parking, na koszt Gościa. W przypadku zajęcia dwóch lub większej liczby miejsc parkingowych przez jeden samochód Gościa, Obiekt naliczy dodatkowe opłaty za zajęte miejsca parkingowe. Skargi i wnioski związane z korzystaniem z Parkingu należy zgłaszać w sposób określony w § 11 Regulaminu. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy Prawa o ruchu drogowym. Gość zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych oraz pozostałych warunków korzystania i użytkowania  Parkingu oraz do stosowania się do poleceń pracowników Obiektu. Gość zobowiązany jest do prowadzenia pojazdu na terenie Parkingu z włączonymi światłami mijania, z dopuszczalną prędkością do 10 (dziesięć) km/h. Pojazdy należy parkować wyłącznie na wyznaczonych do tego miejscach postojowych, za wyjątkiem miejsc zarezerwowanych i oznakowanych w widoczny sposób jako zarezerwowane. Gość zobowiązany jest do ustawienia pojazdu na oznakowanym miejscu w obrysie miejsca postojowego, wyłączenia silnika oraz wszystkich odbiorników prądu, zablokowania pojazdu w sposób uniemożliwiający samoczynne przemieszczanie się pojazdu. Gość zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu poprzez zamknięcie wszystkich drzwi i okien pojazdu. Gość zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych. Gość, ze względów bezpieczeństwa, zobowiązany jest do niepozostawiania w pojeździe przedmiotów niebędących jego wyposażeniem fabrycznym. Gość korzystający z Parkingu zobowiązany jest posiadać ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych. Gość odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na Parkingu osobom trzecim przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. W przypadku kolizji lub wypadków drogowych na terenie Parkingu obowiązują przepisy Prawa o ruchu drogowym. Wszelkie szkody, w tym także komunikacyjne, powstałe na terenie  Parkingu likwidowane są w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych sprawcy szkody. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika recepcji Obiektu o danym zdarzeniu, powstałej szkodzie i złożenia kopii „Oświadczenia sprawcy szkody”, nie później niż przed opuszczeniem Parkingu. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, zniszczenia, uszkodzenia i utratę pojazdu, powstałe na terenie Parkingu z winy Gościa bądź osób trzecich albo siły wyższej. Obiekt nie przyjmuje pojazdów pozostawionych na terenie Parkingu w przechowanie w rozumieniu art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za: rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu, rzeczy pozostawione w pojeździe oraz urządzenia niebędące fabrycznym wyposażeniem pojazdu i niezwiązane trwale z pojazdem, kradzież pojazdu z miejsca postojowego, szkody żywiołowe lub losowe, stłuczki i kolizje.

 • 10 Zasady przebywania zwierząt w Obiekcie

Obiekt przyjmuje Gości wraz ze zwierzętami tzw. typu domowego. Przyjęcie zwierzęcia powinno być  poprzedzone zgłoszeniem podczas rezerwacji pobytu. Przyjmuje się, że Gość przebywający ze zwierzęciem w Obiekcie jest jego właścicielem. Zgodę na pobyt zwierzęcia w Obiekcie wydaje Dyrekcja. Koszt pobytu zwierzęcia w Obiekcie reguluje cennik dodatkowych usług obowiązujący w Obiekcie. Obiekt przyjmuje zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (bezwzględnie wymagane jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie i odrobaczenie). Dyrekcja ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji. W podejmowaniu decyzji o przyjęciu zwierząt Dyrekcja Obiektu będzie brała pod uwagę ich temperament oraz wytresowanie. Zwierzęta powinny przebywać w Pokoju hotelowym. Poza Pokojem hotelowym zwierzęta muszą być wyprowadzane wyłącznie na smyczy oraz zawsze przebywać pod opieką Gościa. W szczególnych przypadkach Obiekt zastrzega sobie prawo wprowadzenia nakazu założenia kagańca. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych oraz na teren placu zabaw dla dzieci, znajdujących się w Obiekcie. Goście zobowiązani są posiadać własne posłanie dla zwierzęcia. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę, będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto, odchody itp.) lub uszkodzona,  Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów uszkodzeń w cenie określonej w cenniku dodatkowych usług obowiązującym w Obiektu. Goście zobowiązani są do natychmiastowego sprzątnięcia nieczystości pozostawionych przez ich zwierzęta w Obiektu i jego otoczeniu. Goście przebywający w Obiekcie z kotami zobowiązani są posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika Obiektu. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w Pokoju hotelowym dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku, gdy pracownicy Obiektu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w Pokoju hotelowym zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie Obiektu , bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych Gości, Dyrekcja będzie starała się skontaktować z Gościem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy bądź Gość nie odpowie na wezwania Obiektu, Dyrekcja zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do Pokoju hotelowego Gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb, i usunięcia zwierzęcia z Obiektu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych działań pokrywa Gość. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie Pokoi hotelowych, w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności Gościa lub podczas nieobecności zwierzęcia w Pokoju hotelowym. W celu ustalenia dogodnej godziny prosimy o kontakt z personelem Obiektu . Goście są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy nocnej, o której mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu w Obiektu i niezakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku otrzymania zgłoszenia bądź powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości bądź personelu Obiektu, Dyrekcja Obiektu zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z Obiektu.

Goście ponoszą pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia  lub zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych Obiektu, powstałe w wyniku działania ich zwierząt. Wszystkie szkody w mieniu Obiektu bądź mieniu innych Gości, spowodowane przez zwierzęta, będą wyceniane przez Dyrekcję Obiektu, a ich kosztami będą obciążeni Goście (właściciele tych zwierząt).

 • 11 Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Usług hotelowych przez Obiekt Gość obowiązany jest zgłosić Obiektowi na piśmie w ostatnim dniu pobytu Gościa w Obiektu, przed wykwaterowaniem się albo opuszczeniem Obiektu, a jeżeli tego nie zrobi, to najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni, liczonych od dnia wykwaterowania się albo opuszczenia Hotelu na adres e -mail: info@columbus-rowy.pl lub za pośrednictwem poczty, na adres Obiektu. Obiekt obowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni, liczonych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Gościa, w sposób określony w ust. 1 powyżej niniejszego paragrafu Regulaminu. Zgłoszenie reklamacji przez Gościa, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, w żaden sposób nie zwalania Gościa z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za Usługi hotelowe. Zgłoszenie reklamacji przez Gościa po terminie określonym w ust. 1 powyżej niniejszego paragrafu Regulaminu powoduje, że Obiektu nie jest związany obowiązkiem jej rozpatrzenia.

 • 12 RODO – Ochrona Danych Osobowych

Kto jest administratorem danych osobowych Gościa? Administratorem danych osobowych Gościa, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Gościa, jest Obiekt. Kontakt w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych Gościa? COLUMBUS ROWY SP. Z O. O. ul. Wczasowa 75a 76-212 Rowy +48 (59) 814 19 99 +48 (59) 814 19 44 info@columbus-rowy.pl Skąd Obiektu posiada dane osobowe Gościa? Hotel otrzymał dane osobowe Gościa w związku z kontaktem w sprawie zamówień, wycen czy rezerwacji, za pośrednictwem systemu rezerwacji on-line, komunikacji e-mail, telefonicznej, za pomocą portali partnerskich bądź podczas kwaterowania się Gościa w Obiekcie. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Gościa przez Obiekt? Obiekt może przetwarzać dane osobowe Gościa, ponieważ jest to niezbędne do wykonania, przygotowania i realizacji umowy, którą Obiekt może zawrzeć z Gościem w związku z procesem rezerwacji pokoi w Obiekcie, w tym do: obsługi wstępnych zapytań rezerwacyjnych, np. odpowiedzi na pytania o dostępność pokoi w Obiekcie, wstępnego procedowania rezerwacji, np. odpowiedzi na pytania o wymagania czy preferencje pobytu, długość noclegów, ilość osób jak również preferencje dotyczące gastronomii, zapewnienia obsługi bieżącej zamówień czy umów jak również rozwiązywania ewentualnych sporów, realizacji umów hotelowych, realizacji rozliczeń, np. wystawienia faktury, realizacji programów lojalnościowych dla stałych Gości, obsługi reklamacji, obsługi próśb, które Gość skieruje (np. przez formularz kontaktowy) do Obiektu; kontaktowania się z Gościem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług jak również w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacji  należności,  prowadzenia  postępowań  sądowych,  arbitrażowych i mediacyjnych, prowadzenia analiz statystycznych. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Obiekcie przetwarzania danych osobowych Gościa dla celów podatkowych i rachunkowych. Obiekt przechowuje dane dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy Gość jest obowiązany podać swoje dane osobowe?

Podanie danych przez Gościa jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usług hotelowych. Obiekt wymaga podania przez Gościa danych osobowych czy kontaktowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą w związku z rezerwacją pokoi w Obiekcie. Jeśli z jakiegoś powodu Gość nie poda tych danych osobowych, Obiekt nie będzie mógł przedstawić Gościowi oferty, dokonać wstępnej rezerwacji czy zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie będzie możliwości skorzystania z Usług hotelowych. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Obiekt może wymagać od Gościa podania innych danych niezbędnych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych przez Gościa jest dobrowolne. Jakie Gość posiada uprawnienia wobec Obiektu w zakresie przetwarzanych danych? Obiekt gwarantuje spełnienie wszystkich praw Gościa wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia te Gość może wykonać, gdy: w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Obiekt; cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych; zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: Gość zauważy, że dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający Obiektowi sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Gość nie będzie chciał, aby zostały usunięte; dane nie będą już potrzebne Obiektowi, ale mogą być potrzebne Obiektowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Obiektu są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych Gościa odbywa się na podstawie zgody Gościa lub umowy z Nim zawartej oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Gość ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Obiekt swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W jakich sytuacjach Gość może się sprzeciwić wobec przetwarzania swoich danych? Gość ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Gość się znalazł. Komu Obiekt udostępnia dane osobowe Gościa? Obiekt może udostępniać dane osobowe Gościa podmiotom wspierającym Obiekt w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi: pośrednictwa sprzedaży on- line – np. operator i dostawca systemu rezerwacji on-line na stronie www.columbus-rowy.pl.; płatnicze; wykonują usługi konsultingowe, księgowe, audytowe lub prawnicze. Obiekt może także, na podstawie odrębnych przepisów prawa, przekazać dane osobowe upoważnionym organom państwowym. W celu wywiązania się z obowiązków podatkowych i rachunkowych Obiekt może udostępniać dane Gościa (np.faktury) dostawcy usług podatkowych. Jak długo Obiekt przechowuje dane osobowe Gościa? Obiekt przechowuje dane osobowe Gościa w związku z: wykonaną umową przez okres 3 (trzech) lat od daty zakończenia umowy, dane mogą być pomocne przy ponownym wykonywaniu umowy dla Gościa lub rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji.

Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez Obiekt dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 (dziesięciu) lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności, Obiekt będzie przechowywać dane przez okres, w którym Obiekt zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne; otrzymanym od Gościa zapytaniem ofertowym czy wstępną rezerwacją, dane będą przetwarzane przez rok od daty kontaktu, aby umożliwić Obiektowi krótszy czas obsługi ponownego zapytania. Czy na terenie Obiekt znajduje się monitoring? Obiekt jest objęty całodobowym monitoringiem, przy czym co do zasady zapis z monitoringu przechowywany jest przez Obiekt przez okres 10 (dziesięciu) dni, a następnie kasowany. Monitoring Obiektu ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa Gościom i pracownikom Obiektu, a także ochronie mienia Gości i Obiektu. W przypadku zniszczenia mienia Obiektu, a także w przypadku dokonania włamania się na teren Obiektu, czy też w przypadku powzięcia informacji przez Obiekt o innym działaniu na szkodę Obiektu, zapis z monitoringu może stanowić dowód w sprawie przeciwko osobom wyrządzającym szkodę na rzecz Obiektu. W powyższych przypadkach okres przechowywania danych z monitoringu przez Obiekt może zostać wydłużony na czas zakończenia stosownego postępowania przez powołane do tego celu właściwe organy, m.in. Policję, Prokuraturę, sądy powszechne.

 • 13 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Obiekt zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Gościa. Data opublikowania Regulaminu: 21.04.2024 Ewentualne spory Stron rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Obiektu. Prawem właściwym dla umowy i wszelkich ewentualnych sporów z nimi związanych jest prawo polskie, językiem właściwym jest język polski.

 Columbus Rowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bardzo ceni Państwa współpracę w przestrzeganiu postanowień niniejszego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich naszych Gości.

Doba hotelowa

 1. Pokoje w Columbusie wynajmowane są na doby.
 2. Jeżeli na etapie rezerwacji nie określą Państwo długości wypoczynku, przyjmujemy, iż intencją Państwa jest spędzenie u nas jednej doby.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.
 4. Jeżeli życzeniem Państwa jest wydłużenie wypoczynku, prosimy o zgłoszenie faktu tego w Recepcji. Życzenie Państwa postaramy się spełnić w miarę dostępności wolnych miejsc.
 5. Gość Columbusa nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

Udany wypoczynek

Staramy się zapewnić Państwu najlepsze warunki wypoczynku i serwis na najwyższym poziomie. Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia – prosimy o bezzwłoczne zgłaszanie ich w recepcji.

+48 (59) 814 19 99 info(at)columbus-rowy(dot)pl
MENU