Informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych

 

Mając na uwadze treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy, iż:

Dane osobowe zgodnie z art. 4 RODO, oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Administratorem danych osobowych jest:
Columbus Ewelina Ewa Dudka, ul. Wczasowa 75A, 76-212 Rowy, NIP: 8392908743, REGON: 385667303

Dane kontaktowe:
Z Administratorem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres info@columbus-rowy.pl.

Cel przetwarzania oraz podstawa prawną przetwarzania:
Państwa dane są przetwarzane celem zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

Okres przez, który dane będą przechowywane:
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczonych usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/świadczonych usług.

Odbiorcy danych:
Państwa dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne w tym prowadzące usługi księgowe, informatyczne, obsługujące płatności bankowe, kurierskie – przy czym wszystkie te podmioty przetwarzają dane zgodnie z zasadą minimalizacji danych oraz wyłącznie z poleceniami Administratora.

Przysługujące prawa:
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, lecz bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

+48 (59) 814 19 99 info(at)columbus-rowy(dot)pl
MENU